بنابه خبر دریافتی بعد از گذشت ۵۵ روز از دستگیری، عباس واحدیان مجددا او را به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷