بامداد امروز سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷ ماموران امنیتی با یورش به منزل عسل محمدی دانشجوی داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد وفعال اجتماعی و مدافع حقوق کارگران وی را بازداشت کردند.