صبح امروز سه شنبه ۱۳ آذر، جمعی از فعالین مدنی در اعتراض به وضعیت نامناسب فرهاد میثمی کنشگر مدنی در زندان اوین، با تجمع مقابل مجلس در تهران خواستار انتقال وی به بیمارستان شدند.
جان فرهاد میثمی در خطر است او بیش از ۱۲۰ روز است که در اعتصاب غذاست و ۴۱ کیلو وزن کم کرده است.
مادرش در ملاقات او را نشناخت، فرهاد میثمی نیازفوری دارد که به بیمارستان منتقل شود.

13 آذر97 سه شنبه