روز سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷، مامورین امنیتی برای دستگیری امیر حسین محمدی فر و ساناز الله یاری (اعضای تحریریه نشریه گام) به منزل پدری محمدی فر و سپس منزل شخصی ایشان و ساناز الله یاری مراجعه کردند که موفق به بازداشت آنها نشدند.