فراخوان اتحادیه سراسری حمل و نقل جاده ای متحد انگلستان (یو آر تی یو ) اتحادیه سراسری (یوآرتی) در فراخوان خود به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار اقدام فوری جهت آزادی کارگران زندانی هفت تپه و حمایت از تظاهرات کارگران ایران شده است.

چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷