روز چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ کارگران کارخانه آهن اسفنجی کرانی بیجار در اعتراض به انتقال این کارخانه برای دومین روز اعتصاب کردند.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah