برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک کولبر جوان اهل روستای گلاز شنو با هویت ”عبدالقادر صالحیان“ ٣٥ فرزند جمیل در حین کولبری و در کوهستان کیلەشین در با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم ایران کشتە شدە است.
بە گفتە یک منبع مطلع، عبدالقادر از چند روز پیش زخمی شدە و در حین فرار از دو دوست دیگرش جدا شدە است. مردم روز چهارشنبە (١٤ آذر ٩٧ / ٥ دسامبر ٢٠١٨) توانستەاند کە جسد وی را کشف کنند.
جسد این کولبر کە پدر چهار فرزند نیز می باشد هم اکنون بە بیمارستان شنو منتقل شدە است.
عبدالقادر صالحیان از چند سال پیش بە ارومیە مهاجرت و در شهر دزج از توابع مرگور ارومیە ساکن شدە بود.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah