دانشجوی دانشگاه تربیت معلم کاشان که در روز ۸ آبان ۱۳۹۶ به اتهام حمایت از خانواده قتل عام شدگان ۶۷ بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. در اعتراضات دانشجویی فریاد رسای دانشجویان زندانی باشیم.