شماری از کارگران پتروشیمی ایلام که در اردیبهشت ماه امسال برای چند روز مقابل ساختمان این شرکت دست به اعتصاب زده بودند مجموعا به ۹ سال حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
این حکم ٢٢ مهر ماه از سوی شعبە ١٠٤ دادگاه کیفری ٢ ایلام و بە اتهام ”اخلال در نظم و آسایش عمومی“ صادر شدە است.
این کارگران در اعتراض بە عدم استخدام کارگران بومی و اخراج ١١ تن از پرسنل با سابقە پتروشیمی ایلام، در مقابل ساختمان این شرکت در شهر چوار اعتصاب و تمامی راه های آن را مسدود کردە بودند.

15 آذر97