وحید موسوی آموزگارمدرسه ی سیلانی که برای دیدار از همکار متحصن حمید رحمتی روز سه شنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ به اداره ی آموزش و پرورش شهرضا رفته بود، ساعاتی پس از حضور در داخل اداره ی آموزش و پرورش دستگیر شد سپس توسط یکی از مزدوران وزارت اطلاعات به شدت موردضرب و شتم ، توهین و حرفهای زشت و رکیک قرار گرفت
این معلم آگاه پس از آزادی بار دیگر نزد حمید رحمتی بازگشت
نوشته نصب شده:
اینجانب وحید موسوی در راستای اعتراض به زندانی بودن معلمان و ضایع شدن حقوق معلمان گرامی از تاریخ ۹۷/۹/۱۳ اقدام به اعتصاب غذا و تحصن مینمایم.