تصاویر ۱۴ قربانی اعدام‌های سال ۶۷

از بالا چپ به راست: فیروز رحمتیان، جبار شبانی، مریم پاکباز، ابوالقاسم زهرایی، نسرین رجبی، اقدس همتی، محمدرضا صادقی، سیمین خیریه صفایی، آصف رزم‌دیده، پرویز سلیمی، محمود پولچی، امیرهوشنگ هادی‌خانلو و سید احمد سیدین. حکومت ایران در جوابیه خود به نماینده ویژه سازمان ملل در رابطه با اعدام‌ این افراد گفته بود، این اسامی «جعلی» بوده و این افراد «وجود خارجی نداشته‌اند».