«هيثم عبيداوى» فرزند محمد از اهالى شهر حميديه ساعت ۸:۳۰صبح روز چهارشنبه 1۱۴ آذرماه 1۱۳۹۷توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.
بستگان هيثم مى گويند؛ عناصر اداره اطلاعات اول صبح چهارشنبه به منزل هيثم عبيداوى هجوم كرده وبعد از بازرسى منزل و مصادره موبايل و كتب هيثم او را به مكان نامعلومى منتقل كردند.