تجمع  دانشجویان دانشگاه تهران در گرامیداشت روز دانشجو شنبه ۱۷ آذر ۹۷
سخنان یک دختر دانشجو در باره تبعیض و ستم مضاعف بر زنان را بشناسد

 

 

تجمع و اعتصاب دوباره کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه شرکت در اعتراض به آزاد نشدن اسماعیل بخشی

قرار بود روز گذشته آزاد شود اما هنوز وی را آزاد نکرده اند.
یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷

 

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

 

همبستگی دانشجویان اهواز با کارگران ومعلمان وپرستاران وبازنشستگان و کولبران

شنبه ۱۷ آذر ۹۷
« هر بار صدای اعتراضی از ما بلند شده با حملات امنیتی سخت ، تهدید ، بازداشت وشکنجه مواجه شدیم …»