سلیمان بگ بانه
تشییع پیکر هنرمند کرد «رحیم ذبیحی «که توسط وزارت اطلاعات ترور شد.
یکشنبه ۱۸ آذر

۹۷