فراخوان بازنشستگان گیلان برای تجمع مقابل استانداری چهارشنبه 28- آذر ساعت ۱۰صبح درمقابل استانداری گیلان – رشت -خیابان معلم
منتظر حضورتان هستیم