گزارش تصویری از تجمع  دانشجویان دانشگاه بین المللی خمینی، در اعتراض به مشکلات صنفی
دوشنبه ۱۹ آذر۹۷