مهدی قمر فرزند «منصور قمر» مشاور استاندار خوزستان در امور صنایع و پتروشیمی ها چندی پیش مدیر روابط عمومی فولاد اکسین خوزستان شد.
قمر هم اکنون بدون هیچ رزومه ای و صرفا به واسطه ژن خوب بودن ماهی ۹میلیون تومان حقوق میگیرد.

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah