فعال مدنی «مجید عزیزی» به دلیل محرومیت های پزشکی در  زندان عادل آباد شیراز در وضعیت بدی قرار دارد
این زندانی که از ۲۸ آبان ماه، جهت گذراندن حبس یک ساله خود به زندان منتقل شده است از ناراحتی قلبی رنج میبرد و مسئولین زندان او را از دسترسی به داروهایش محروم کردند.

20 آذر97