بنابه خبر رسیده امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه  از زندان آزاد شد.