بنابه خبر رسیده ساعت ۲۲۳۰ امشب بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری کرمانشاه توسط ماموران اداره اطلاعات تهران درمنزل شخصی دستگیرشد. بنابه این خبر شش مامور اطلاعات بدون اطلاع قبلی واردخانه بهنام ابراهیم زداه شده و حین دستگیری،لوازم شخصی ازجمله کامپیوتر لب تاب وی را باخود بردند.
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷