سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷
هنگامه واحدیان شاهرودی:

۶۲ روز است که پدرم را برده اید واقعا چه فکری در مغز نداشته تان است،
که امروز اینگونه به من پاسخ میدهید. در وجودم نفرتی از رفتار و حرف های صدمن یک غاز شما هست که اگر میتوانستم به شدت با شما برخورد میکردم و خواهم کرد. بازجویی پدرم بنا به گفته خودتان مشخص نیست که تا چه زمان به طول،
می انجامد ولی مطمئنم پدرم در مقابل شما مزدوران پیروز خواهد شد مانند تمام مردان آزادی خواه!
گفتند پدرت پشتوانه صنفی ندارد و تنهاست گفتم مثل کوه پشتش هستیم همانگونه که او از اول زندگی ام پشت و تکیه گاهم بود و همراه و مراقبان بود.
گفتند پدرت ضعیف میشود اگر تو را هم بگیرند و ببرند. من هم گفتم آماده ام و میروم.
من هنگامه واحدیان فقط و فقط آزادی پدرم را میخواهم و هیچ حرف زوری در گوشم نمی رود.
۷۰ میلیون انسانیم که اگر پشت هم باشیم توانایی زندانی کردن و کشتن و شکنجه و آتش زدن و به راه انداختن قتل های زنجیره ای را ندارند و در گرداب خودشان فرو میروند و در نهایت از بین میروند و پیروزی با حق است.

زندان ها پر شده است از افرادی که افکار و عقیده و ذهن باز دارند و این بیرون پر شده از یک مشت آدم ترسو، مزدور و زورگو.
من را هم اگر بخاطر نوشتن و گفتن حقیقت میخواهند ببرند بگذارید ببرند، شما را هم همینطور پس دفاع کنید از حقتان و بگیرید حق و آزادی ای که متعلق به شماست چون مدارا کردن با ظلم نهایتش مرگ و نابودی ست.
این حرفها را بارها گفتم و نوشتم و خواهم نوشت که مملکتم را دوست دارم،
تک تک هموطنانم را دوست دارم و شما هم خودتان و خانواده تان را دوست داشته باشید آینده نسل من را دوست داشته باشید و نگذارید بیشتر از این قربانی بدهیم که اگر سکوت کنیم با فعالان مدنی در همه زندانها برخورد سال ۶۷ در خفا صورت میگیرد و دیگر صدایتان تا آخر عمر به هیچ کجا نخواهد رسید.
برای یک بار هم که شده در عمرتان نترسید و حقتان را پس بگیرید.
پدرم عباس واحدیان را بدون چون وچرا آزاد کنید

۲۰ آذرماه ۱۳۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah