روز ۲۶ آذر اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان به تجمع سراسری ناوگان حمل و نقل در تمامی شهرها بمنظور اعتراض به بی عدالتی در روز ۲۶ آذر به عنوان روز حمل و نقل فراخوان داده است.

چهارشنبه۲۱ آذر۹۷