خامنه‌ای ولی فقیه نظام امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ کابوس سرنگونی که شبانه روز رهایش نمی کند را اینگونه بیان نمود که رژیمش توانسته بر پروژه آمریکا برای تغییر حکومت در ایران با عنوان «تابستان داغ» غلبه کند! ولی هشدار داد که همه باید حواس‌شان به «فریب‌کاری» آمریکا باشد: «ممکن است نقشه را برای سال ۹۸ کشیده باشند.» این حرف و هشدار چیزی جز بیان کابوس خطر سرنگونی نیست. گسترش روز افزون اعتراضات اجتماعی و بن بست نظام بیانگر همین حقیقت است. به او و رژیمش نباید فرصت و امان داد. آمریکا دنبال تغییر رفتار رژیم است نه تغییر رژیم تغییر خواست مردم ایران است و سیاست آمریکا به خواست مردم ایران کمک می کند.