شرکت هواپیمایی آل ایتالیا از توقف پروازهایش به تهران در آغاز ماه ژانویه خبرداد این تصمیم پس از بازگشت تحریمهای آمریکا علیه رژيم ایران اتخاذ گردیده. آخرین پرواز از رم به تهران در پایان ماه دسامبر ۲۰۱۸ خواهد بود. ال ایتالیا پول بلیط مسافرانی که برای سال ۲۰۱۹ رزرو کرده اند برخواهد گرداند.
قبل از آل ایتالیا، شرکتهای هواپیمایی پیش از این «بریتیش ایرویزو», «ایرفرانس» و «کی ال ام» هم پروازهای خود را به پایتخت ایران را متوقف کرده بودند.

پنجشنبه ۲۲ آذر۹۷