سخنان یکی از معلمان همدان  در اعتراض به صدا و سیما در تجمع امروز برابر اداره کل : چون دید که میوه باب دندانش نیست این بود که با تبر به جانم افتاد
پنجشنبه ۲۲ آذر۹۷