به گزارش ایرنا مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: « از ابتدای امسال۴۰شعبه این بانک با هدف کاهش هزینه های غیرضرور بسته شده است و تا پایان سال ۵۰ شعبه دیگر تعطیل یا ادغام می شود.»

23 آذر97