تجمع کشاورزان مظلوم خوراسگان در شرق اصفهان برای بدست آوردن حقابه غارت شده شان با شعار : تا آب نیاد به رود خونه بر نمیگردیم به خونه
جمعه ۲۳ آذر۹۷