نامه دانشگاه شیراز به اورژانس پیش بیمارستانی: به دلیل کمبود سرم و آنژیوکت، به مصدومین ترومای مینور و بیماران داخلی با علائم حیاتی پایدار، سرم وصل نکنید!

جمعه ۲۳ آذر ۹۷