روز یکشنبه ۲۵آذر۹۷ جمع کثیری از شهروندان و دستفروشان در سنندج در اعتراض به طرح جمع آوری دستفروشان محروم توسط شهرداری از خیابان های فردوسی، شاپور، سه راهی نمکی، میدان آزادی و میدان استقلال، در مقابل شهرداری این شهر دست به #تجمع زدند.
همچنین جمعی از دستفروشان نیز در اعتراض به طرح جمع آوری بساط محقرشان، در سطح شهر تجمع کردند.

25 آذر 97

http://t.me/begoonah1

https://www.instagram.com/begoonah