گاردین چاپ انگلستان در باره اثرتحریمهای آمریکا بر روی وضعیت دانشجویانی که در این کشور تحصیل می کنند می نویسد: «دانشگاه‌های انگلیس به دانشجویان ایرانی می‌گویند: به خانه (کشورتان) بازگردید و با پول نقد (برای پرداخت شهریه) بازگردید.
بانک‌های انگلیسی به خاطر عواقب تحریم‌های آمریکا و جریمه‌های دور زدن تحریم‌ها، حتی حاضر نیستند پول‌های دانشجویان را مبادله کنند. اجرای SPV که جای خود دارد.»

مقام های جمهوری اسلامی می گفتند اینها همه اش جنگ روانی است!

یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah