یکتا فهندژ سعدی» هموطن بهایی از سوی بیدادگاه شیراز به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
این هموطن بهایی سه پرونده در دادگاه شیراز دارد که در پرونده دوم خود به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
منزل شخصی یکتا فهندژ سعدی برای آخرین بار در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۶ از سوی نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته و وسایل شخصی او نیز از سوی ماموران امنیتی ضبط شده است.
گفتنی است، در حکم اخیر که از سوی شعبه دوم دادگاه شیراز شده، دستور ضبط کلیه وسایل شخصی او به نفع دولت صادر شده است.

بیست وپنجم آذرماه نود وهفت

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah