بیانیه اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران فراخوان به آزادی بلادرنگ کارگران دستگیر شده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز  دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah