اهواز جو شدید امنیتی امروز از ساعت ۷ صبح در چهار راه نادری اهواز برقرار شده واکنون ادامه دارد ما در سواران و وفاداران. از کنار رود تا چهار راه رو شدید کنترل میکنند. بصورتی که حتی امکان فیلمبرداری وجود ندارد. ارسالی یکی از هم وطنان دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah