هموطن به حمایت از کارگران برخیز حمایت از کارگران فولاد اهواز و تلاش برای آزادی کارگران بازداشت شده؛ یک وظیفه ملی؛ میهنی و اخلاقی و انسانی است.

26 آذر97
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah