فراخوان بازنشستگان برای تجمع مقابل مجلس رژیم و سازمان برنامه و بودجه سه شنبه ۲۷آذرماه ساعت ۱۰ صبح حضوری چشمگیرخواهیم داشت وخواسته های زیررافریادمیزنیم
➖تامین اعتباراجرای ق م خ ک وهمترازی حقوق
➖بیمه کارآمدوکامل
➖بررسی لایحه م خ ک درمجلس ولحاظ نمودن اصلاحات موردنظر
➖پرداخت پاداش بازنشستگان ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah