امروز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، جمعی از دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به مشکلات صنفی دانشگاه، پولی سازی آموزش و خصوصی سازی خدمات رفاهی تجمع کردند.
دانشجویان شعار میدادند: «آموزش رایگان حق مسلم ماست» و «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد».

 

 

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah