پیام حمایت رانندگان کامیون استان گیلان از کارگران فولاد اهواز و فراخوان برای اعتصاب سراسری رانندگان دراول دیماه

 

 

دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah