ادمین های ابرگروه دانشجویان ایران،
دستگیری کارگران زحمتکش گروه ملی فولاد اهواز را از جانب جنبش دانشجویی و تمام دانشجویانی که نبضشان با مردم می زند و با دردهای مردم، محکوم می کنیم و خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط آنان هستیم.
دانشجویانی که یقه شان به اندازه یقه کارگران چرکین است و جیبشان به اندازه جیب مالباختگان خالی و احساسشان احساس کارتن خوابی است که شب تا صبح سوز سرما را به امید یک روز دیگر برای زندگی تحمل کرده است.
ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط کارگران زحمتکش گروه ملی فولاد اهواز هستیم. @abargorohdaneshjo97
دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah