کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که علیرغم حضور گسترده نیروهای انتظامی و گارد ویژه و دیگر نیروهای سرکوب موفق شده بودند در قسمتی از خیابان نادری دست به تجمع بزنند ساعتی پیش به محاصره کامل نیروهای امنیتی و گارد ویژه در آمدند. اما علیرغم این محاصره آنان به شعار دادن های خود ادامه دادند.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این محاصره سنگین، فردی که خود را سردار باقری از حفاظت اطلاعات سپاه معرفی میکرد در میان کارگران حاضر شد و با اعلام اینکه امنیت شهر بر عهده ماست و ما با کسی تعارفی نداریم اقدام به تهدید کارگران و برخوردهای امنیتی بیشتر کرد. وی در ادامه تهدیدات خود با تاکید بر اینکه ما از چند روز پیش نسبت به برخورد با شما هشدار داده بودیم گفت: برخی از کسانی که دستگیر شده انددر بازداشت خواهند ماند و برخی دیگر تا پایان امشب آزاد خواهند شد.

سرداری که با تکیه بر قدرت نظامی خود و مافیای چپاول و غارت، باد در غبغب میاندازد و کارگران ستمدیده فولاد اهواز را تهدید میکند و نیمه های شب با گسیل نیروهای امنیتی همسران و فرزندان آنان را در وحشتی جانگاه فرو می برد باید بداند ما کارگران جز زنجیرهایمان که همین آقایان با ژست مستضعف پناهی بر گردن مان انداخته اند چیزی برای از دست دادن نداریم.
باید بداند ما کارگران خود و خانواده هایمان را تسلیم بردگی و فقر و فلاکت و کلیه فروشی و مرگ تدریجی نخواهیم کرد.
بنا بر اخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز علیرغم این تهدیدات از سوی سردار سپاه اعلام کرده اند به تجمعات اعتراضی خود تا آزادی کارگران بازداشتی و دست یابی به مطالبات شان ادامه خواهند داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۶ آذر ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah