اقدام به خودکشی نوجوان ایذه ای به خاطر فقر و گرسنگی
به گفته مادر این نوجوان غذای یک هفته این خانواده نان خالی بوده که پس ازنبود همان نان فرزنداین خانواده دست به خودکشی میزند.
شهرستان ایذه با توجه به فقر و بیکاری مردم بیشترین آمار خودکشی در ایران را دارد.
سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begooh