تهديد كارگران توسط شريعتى استاندار در جلسه امروز با كارگران معترض شريعتى گفت:به دادستان مانند ماجرای هفت‌تپه، تفویض اختیار داديم.
با اين صحبت استاندار کارگران فولاد اهواز را تهديد كردند،مردم كارگران را تنها نگذاريد.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begooh