فاطمه لاريجانی، دختر علی لاريجانی شاغل در مركز پزشكي دانشگاه كليولند آمريكا
به نظر می آید در آمریکا برای روز مبادای باباش جا رزرو می کند!

دولت آمریکا باید اینها را اخراج کند. استقبال دانشگاهها و مراکز آمریکا و اروپا از فرزندان قاتلین فرزندان مردم ایران همکاری با این جنایتکاران و جرم و گناهی نابخشودنی است.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah