سپیده قلیان، فعال مدنی که همراه با کارگران هفت تپه بازداشت شده بود، بعد از یک ماه بازداشت ساعاتی پیش با یک وثیقهی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. حاکمان فاسد و جنایتکاری که به رذیلانه ترین شیوه ها برای به بند و زنجیر کشیدن و خاموش کردن و به سکوت واداشتن فرزندان آزادیخواه ایران متوسل میشوند. دیر است ولی دور نیست روزی که سخت و بی امان پاسخ این همه ستم و بیداد را بدهند. خائن است هر آنکس این همه جرم و جنایت را فراموش کند یا ببخشد! خائن است هر آنکس بر خشم فروخورده این خلق بخواهد آبی برای فرونشاندنش بپاشد. خائن است هر آنکس به کمتر از برانداختن این نظام خون و جهل و جنون رضایت بدهد. خشمت را در خشاب سینه پر کن و رگبار نفرت را پی در پی و بی امان به سویشان شلیک کن.

سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begooh