اسامی کارگران بازداشتی و به گروگان گرفته شده عبارتند از:
۱-میثم علی قنواتی ۲-عیسی مرعی ۳-امین علوانی ۴-مرتضی اکبریان ۵- طارق خلفی ۶-مسعود عفری ۷-زعفر سبحانی ۸- مصطفی‌ عبیات ۹- غریب حویزاوی ۱۰- کریم سیاحی ۱۱- حامد باصری ۱۲- حافظ کنعانی ۱۳- حامد جودکی ۱۴- حسین داودی ۱۵- کاظم حیدری ۱۶-یاسر ابراهیمیان ۱۷- مجید جنادله ۱۸- کوروش اسماعیلی ۱۹- علی عقبا ۲۰- محسن بلوطی ۲۱-محمد پور حسن ۲۲- محسن بهبهانی ۲۳- سید حبیب طباطبائی ۲۴- جاسم رومزی ۲۵-علی اتمامی ۲۶- سید علی جواد پور ۲۷-جواد غلامی ۲۸- عبدالرضا دستی۲۹- سید احمد سید نور۳۰- فریبرز شیخ رباط ۳۱- احسان یوسفی۳۲- بهزاد علیخانی۳۳- احمد باوی
۳۴- آرش محمد پور ۳۵- میثم آل مهدی
۳۶- سید مصطفی موسوی ۳۷- سید مجید موسوی ۳۸-امیر دهقان ۳۹- مجید جلالی ۴۰-حسین عساکره ۴۱- بهزاد شهبازی
اتحادیه آزاد کارگران اعلام کرد که کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز باید بی هیچ قید و شرطی و به فوریت آزاد گردند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begooh