آرش چراغی، ۲۷ساله، اهل خوی که اعتراضات اخیر به سفر روحانی به خوی، بازداشت شده؛ به شدت شکنجه شده و در حال حاضر در زندان ارومیه است.
خانواده وی تا کنون موفق به ملاقات با فرزندشان نشده اند و به شدت نگران می باشند. قابل توجه مقامات آمریکایی و اروپایی که به گرمی فرزندان قاتلین مردم ایران را می پذیرند و ناز و نوازش می کنند! آنها با پولهای به غارت برده مردم ایران به کشورهای شما آمده اند در حالیکه آرش ها در زندان شکنجه میشوند و خانواده وی اجازه ملاقات با فرزندشان را ندارند.

27 آذر97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah