نوید امینی، پسر ده ساله حمیدرضا امینی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین می گوید «ده روز است که پدرش با او تماسی نداشته».
«من ده روز است که از پدرم بی خبرم، بابای من نه دزدی کرده نه مال کسی را خورده؛ بابای من را در زندان اذیت می کنند و تختش را از او گرفته اند و وقتی دلم برای او تنگ می شود، گریه می کنم و نمی توانم نفس بکشم.
صدای نوید را بشنویم و بر خشم و نفرت خود از این دشمنان ایران و ایرانی بیفزاییم و در جای جای ایران به آنها تعرض کنیم. برای باز پس گرفتن ایران هر ایرانی باید سراپا خشم و نفرت باشد از این اشغالگران ضد ایران و ایرانی.
سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begooh