روز سه شنبه ۲۷ آذرماه ۹۷ کارکنان بیمارستان خمینی کرج به رغم بارش باران در اعتراض به پرداخت نشدن یکسال حقوق معوقه خود بار دیگر دست به تجمع و اعتراض زدند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begooh