نزدیک به یک هفته از آزادی اسماعیل بخشی می گذرد. اما هیچ تصویری از لحظه آزادی وی منتشر نگردید و هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است. گفته میشود که وی در حصر خانگی می باشد. چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah