یک کولبر زحمتکش کرد به نان «سالار تنهایی «۳۲ ساله اهل جوانرود در استان کرمانشاهی بر اثر سرما و ایست قلبی جان باخت.
چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah