جای او که بقول دکتر منوچهر هزارخانی (عکس پیوست) «متخصص عام و خاص کردن مسائل» بود، ویا بقول دکتر غلامحسین ساعدی «بسیار از آداب و عادات را خوش نداشت. کند راه رفتن. من و من کردن. سر موقع حاضر نشدن، زیر قول و قرار زدن، بی حرمتی روا داشتن، گنده گوئی و قلمبه گوئی، گله و شکایت و نق زدن، و نالیدن، بخصوص نالیدن از خستگی، انسان دلخواه او باید کسی می بود چون خودش، استخوان از پولاد و پوست از چرم، همیشه تکیده، همیشه محکم. آدم صبور و پر حوصله ای که تفکر جای اعتقاد را برای او گرفته بود»، را در این میان بشدت خالی می بینم و یادش را گرامی می دارم.» عزیز پاک نژاد

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah